Ἡ βραδεῖα μαθήτρια

"Ἔρωτος ὅρα, ξεῖνε, μιαιφονίαν"


Τὰ γραμματεῖα καὶ ὁ κάλαμός μου

- Κατὰ τὴν ὁδὸν Ἑλληνικῶς προέρχομαι βραδύτατη, ἀλλὰ οὐ λειποψυχέω.

- Σοφῶς, ὦ Ἀλεξανδρα, ἀγαθὴ μαθήτρια!

- Οὐκ ἀγαθή εἰμι, ἀλλὰ βραδεῖα τε καὶ μῶρα Οὐ γάρ ἐστι ῥᾴδιον τὸ μανθάνειν τὴν Ἑλληνικὴν φωνὴν. Οὐαί μοι...! Γράφω γὰρ φλυαρίας. Τοιγάρτοι μὲν ἀσκεῖν πολλὰ δεῖ, ἀναγινώσκειν δὲ τάδε:

 • ΔIAΛOΓOI ATTIKOI - Τί δ´ διανοεισθε περι του ελληνίζειν; Quid cogitatis de Graece loquendo? 
 • Σχολὴ εἰς τὸ τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν γράφειν, ἀναγινώσκειν, λέγειν καὶ ἀκούειν

 Alia legenda:
Per il lessico greco (Vivarium Novum)
Bardon et Gomez, L.: Lēctiōnēs Graecae, sīve manūductiō Hispānae juventūtis in linguam Graecam, Madrid 1856.
Morice, F. D.: Stories in Attic Greek, forming a Greek reading book for the use of junior forms in schools, Rivingstons, London 1883 [quarta edizione]. [Ristampa lievemente riveduta: Mahoney, A.: Morice’s stories in Attic Greek, Focus Publishing, Newburyport 2006].

Comentarios

 1. ξὺν ὀλίγοις δῆτά τισι ἑταίροις συνοίλοχα βίβλους ἤτοι συγγράματα πάνυ γε χρήσιμα πρὸς τὸ τὴν Ἑλληνικὴν φωνὴν ἀσμένως καταμαθεῖν ἅμα ἀναγνόντες ἀληθῆ γοῦν συγγράματα ἅπερ νύν σοι, ὦ ἀειμνήστη φίλη, παραδίδωμι ἵνα πλείω ἀνάγνως μαθοῦσα·


  http://es.scribd.com/doc/14872104/Anagnostikon
  -ἀναγνωστικὸν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης

  http://www.archive.org/details/greekandenglish00blacgoog
  -Blackie, Greek and English dialogues for use in School

  http://www.archive.org/details/storiesandlegen00colsgoog
  -Colson, Stories and Legends, A First Greek Reader.

  http://www.letsreadgreek.com/comenius/orbispictus_graecolatinus.pdf
  -Comeni, orbis pictus graeco-latinus

  http://books.google.es/books?id=NBAOAAAAYAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
  -Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Περιέχουσα διαφόρους Ἑλληνικοὺς Διαλόγους πάνυ ὠφελίμους εἰς τρεῖς Ἑκατοντάδας διῃρημένους συναρμοσθεῖσα παρὰ Δημητρίου Νικολάου τοῦ Δαρβάρεως τοῦ ἐκ Κλεισούρας τῆς Μακεδονίας πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν Πρωτοπείρων τῆς Ἑλλάδος φωνῆς καὶ ἐκδοθεῖσα ὑπὸ τοῦ τιμιωτάτου Αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἰωάννου Νικολάου τοῦ Δαρβαρέως. Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας. 1789

  http://www.archive.org/details/firsteasygreekr00fowlgoog
  -Fowle, First easy Greek reading book.

  http://www.archive.org/details/greekreader07jacogoog
  -Jacobs, First Freek Reader

  http://books.google.es/books?id=yyZGAAAAcAAJ&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
  -Κλίμαξ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης 1

  http://books.google.es/books?id=sCZGAAAAcAAJ&dq=intitle%3Agl%C5%8Dss%C4%93s&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
  -Κλίμαξ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης 3

  http://books.google.es/books?id=wSZGAAAAcAAJ&dq=intitle%3Agl%C5%8Dss%C4%93s&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
  -Κλίμαξ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης 4

  http://www.archive.org/stream/lucianiverahisto00luci#page/n7/mode/2up
  -Lūciānī Vēra Historia (Ἀληθὴς ἱστορία)

  http://www.archive.org/details/storiesinatticg03unkngoog
  -Morice, Stories in Attic Greek

  http://www.archive.org/details/afirstgreekread00mossgoog
  -Moss, A first Greek Reader

  http://www.archive.org/details/afirstgreekread00rushgoog
  -Rushbrooke, A first Greek Reader

  http://www.archive.org/details/tutorialgreekrea00younuoft
  -Young, The tutorial greek reader

  http://www.archive.org/details/progymnasmataele00sarguoft
  -J.Y. Sargent, Προγυμνἀσματα

  http://www.archive.org/details/greekprosephras00audegoog
  -Auden, Greek prose phrase-book

  http://www.wwu.edu/mcl/classical/resources/downloads/possellius%20colloquia%20greek%20text%202%20pdf.pdf
  -Possellius, J.

  http://books.google.es/books?id=WVwUAAAAQAAJ&dq=%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
  -Γαζης. Ιλίαδος παράφρασις

  http://books.google.es/books?id=9VlIAAAAYAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
  -Σάμψων ἀγωνιστης

  http://www.archive.org/details/greekvocabulary00weirgoog
  -Weir, Greek vocabulary for young boys

  http://www.archive.org/details/greeklessons00crosgoog
  -Crosby, Greek lessons

  http://www.archive.org/details/cu31924031295326
  -Heard, Second Greek exercise book

  ResponderEliminar
 2. Anónimo23:19:00

  Otro blog que añado a mi blog de enlaces de latín y griego

  ResponderEliminar
 3. Καὶ μὴν πρὸς τούτοις πάνυ χρήσιμον τουτί γε
  http://es.scribd.com/doc/65522962/A-Dussert-Cours-pratique-de-grec-ancien-%E2%80%93-http-www-projethomere-com
  εὐτύχει!

  ResponderEliminar
 4. Δῶρον πάνυ χρήσιμον. Εὐχαριστῶ σοι!

  ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

De reditu

Angiportum perangustum

Orbergiana uaria